Regulaminy

 Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w Warszawie

§1

 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością. Składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybrany na okres 3 letniej kadencji.
 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa spółdzielczego oraz Statutu i niniejszego regulaminu obowiązujących w Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja”.
 3. Rada na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu, na którym została powołana i które zwołuje przewodniczący  wybrany przez Walne Zgromadzenie powinna ukonstytuować się i dokonać wyboru Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

§2

 1. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od dnia wyboru jej członków w skład tego organu przez Walne Zgromadzenie i kończy się z dniem odwołania jej członków przez Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 2. W przypadku zmniejszenia się składu Radu poniżej wymogu określonego w Statucie Zarząd Spółdzielni ma obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do końca kadencji organu.

§3

 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Rad
  a) z własnej inicjatywy, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
  b) na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady,
  c) na wniosek Zarządu Spółdzielni.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenia może zwoływać i im przewodniczyć zastępca przewodniczącego albo członek Rady Nadzorczej.

§4

 1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady ustala przewodniczący.
 2. O terminie posiedzenia i porządku obrad zainteresowani powinni być powiadomieni, co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, pełnomocnicy Zarządu, główny księgowy i inne zaproszone osoby.
 4. Każdy z członków Rady, przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do jego porządku sprawę, która jego zdaniem wymaga rozpatrzenia.

§5

Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:

 1. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni przez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię zadań gospodarczych
  c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów i członków Spółdzielni
 2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
 5. Zwoływanie w razie potrzeby zebrań informacyjnych członków Spółdzielni.

§6

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady (przewodniczącego posiedzenia). Dla ważności uchwał konieczna jest obecność większości członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą, w sprawie osobiście go dotyczącej.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne lub głosowanie imienne.

§7

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane i podpisywane przez obecnych członków Rady Nadzorczej w księdze protokołów. Protokół powinien zawierać:
  a) kolejny numer i datę posiedzenia
  b) skład osób biorących udział w posiedzeniu
  c) zwięzłe omówienie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, wypowiedzi w dyskusji, dokładną treść podjętych uchwał oraz uzasadnienie, wyniki głosowania, ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu.
  Za treść protokołów i uchwał odpowiada Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Członek Rady, który głosował przeciwko uchwale, może wnieść zastrzeżenia do protokołu posiedzenia, na którym sprawa była rozpatrywana.
 3. Biorący udział w posiedzeniu mogą zgłaszać poprawki do protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
 5. Protokoły przechowuje Zarząd.
 6. Dokumenty oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej, który przewodniczył posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz jeden z członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięte księgi protokołów obrad Rady przechowuje Zarząd w siedzibie Spółdzielni przez czas nieograniczony.
 8. Jeżeli w porządku obrad Rady znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.
  Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie bez usprawiedliwienia – Rada może rozpatrzyć sprawę i podjąć uchwałę bez jego udziału.

§8

W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni, głównego księgowego wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni oraz korzystać z usług lustratorów i rzeczoznawców.
Rada Nadzorcza ma prawo powoływać stałe lub czasowe komisje do rozpatrywania spraw związanych z kompetencjami Rady Nadzorczej, w szczególności komisję rewizyjną, komisję techniczno – eksploatacyjną, komisję członkowsko – mieszkaniową. Skład, zakres działania komisji i zasady jej działania powinny wynikać z podjętej uchwały

§9

Ninejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowalno – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w dniu 8 lutego 2005 r. na podstawie §51 – 54 Statutu i art. 44 – 47 i 56 – 58 ustawy z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30 poz. 210 z 1982 r. z późn. zm.)

Regulamin Zarządu
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w Warszawie

§1

 1. Zarząd Spółdzielni, zwany dalej Zarządem jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje je działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa spółdzielczego oraz Statutu i niniejszego regulaminu obowiązujących w Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja”.
 3. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, wybranych zgodnie z §45 pkt. 2 i 56 Statutu – przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony.

§2

 1. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 3 dni od wyboru – Zarząd dokonuje podziału funkcji i odpowiedzialności pomiędzy Prezesa członków Zarządu i określa czynności członków do spraw technicznych i do spraw członkowskich.
 2. Zarząd podejmuje decyzji we wszelkich sprawach, nie zastrzeżonych w prawie spółdzielczym lub Statucie Spółdzielni do zakresu działania innych organów Spółdzielni.
 3. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne, nadając im formę uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni.
 4. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne, szczególnie w sprawach:
  a) zwoływania Walnego Zgromadzenia,
  b) przyjęć w poczet członków Spółdzielni,
  c) zawierania umów o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali,
  d) regulaminów i instrukcji nie wymagających zgody innych organów Spółdzielni oraz projektów regulaminów przedkładanych do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu,
  e) projektów planów gospodarczych,
  f) sprawozdań Zarządu przedkładanych do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  g) udzielania pełnomocnictw w zakresie posiadanych przez Zarząd kompetencji,
  h) zatrudnianie i wynagradzanie oraz zwalnianie pracowników biura Zarządu,
  i) zawierania umów kredytowych oraz innych umów powodujących zobowiązania finansowe Spółdzielni w granicach umocowania przez Walne Zgromadzenie,
  j) nabywania i zbywania środków trwałych – w uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej,
  k) umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności przypadających Spółdzielni. Realizacja punktów „i”, „k” następuje w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia,
  l) zaleceń pokontrolnych
  m) przyjmowanie skarg i wniosków
 5. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne również w sprawach nie wymienionych w pkt. 4, w przypadku, gdy jeden z członków Zarządu uzna, że wymagają one rozstrzygnięcia kolegialnego.

§3

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, który zwołuje posiedzenie Zarządu:
  a) z własnej inicjatywy, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
  b) na wniosek, co najmniej jednego członka Zarządu,
  c) na wniosek Rady Nadzorczej.
 2. W przypadku nieobecności Prezesa, posiedzenie może zwoływać i im przewodniczyć inny członek Zarządu

§4

 1. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia Zarządu, uwzględniając potrzebę rozpatrzenia spraw wynikających z bieżącej działalności oraz wymagań Rady Nadzorczej i wniosków pozostałych członków Zarządu.
 2. O terminie posiedzenia i porządku obrad zainteresowani powinni być powiadomieni, co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Nadzorczej, a także z głosem doradczym inne zaproszone osoby.

§5

W sprawach nie cierpiących zwłoki, podjęcie uchwały może nastąpić bez odbycia posiedzenia i głosowania, przez podpisanie decyzji przez dwóch członków Zarządu.

§6

 1. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach dotyczących wyłącznie ich osobiście lub członków ich najbliższej rodziny.
 2. Rozpatrywanie spraw dotyczących członka Zarządu lub jego najbliższej rodziny należy do Rady Nadzorczej.

§7

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez wyznaczonego członka Zarządu albo przez inną osobę wyznaczoną przez Zarząd i zapisywane w księdze protokołów posiedzeń. Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności:
  a) kolejny numer i datę posiedzenia
  b) skład osób biorących udział w posiedzeniu
  c) zwięzłe omówienie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, wypowiedzi w dyskusji, dokładną treść podjętych uchwał wraz z uzasadnieniem, wyniki głosowania oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu.
 2. Członek Zarządu, który głosował przeciwko uchwale, może wnieść zastrzeżenia do protokołu posiedzenia, na którym sprawa była rozpatrywana.
 3. Biorący udział w posiedzeniu mogą zgłaszać poprawki do protokołu. Zarząd rozpatruje poprawki na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem i podpisaniem protokołu.
 4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 5. Księgę protokołów posiedzeń oraz inne dokumenty Zarządu przechowuje się w siedzibie Spółdzielni przez czas nieograniczony.

§8

W okresie między posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola bieżącej działalności oraz reprezentowanie Spółdzielni należą do Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności do członków Zarządu.

§9

 1. Wszelkie dokumenty powinny być podpisywane przez 2 członków Zarządu, w tym członka Zarządu odpowiedzialnego za zakres działalności określony w §2 ust. 1 Regulaminu pod pieczątką z nazwą Spółdzielni i imiennymi pieczątkami członków Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących dysponowania środkami pieniężnymi i środkami trwałymi oświadczenie woli powinno być złożone z zachowaniem przepisów określających uprawnienia i obowiązki głównych księgowych.

§10

Na zaproszenie Rady Nadzorczej, Zarząd jest obowiązany do uczestniczenia w jej posiedzeniach i udzielania niezbędnych wyjaśnień, przedstawiania żądanych materiałów i dokumentów.

§11

 1. Przekazanie dokumentów Spółdzielni i spraw do załatwienia przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi następuje protokołem zdawczo – odbiorczym przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
 2. Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych spraw do załatwienia, akt, dokumentów, stan aktywów i pasywów Spółdzielni na dzień przekazania podpisany przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazania; otrzymują go przekazujący, przejmujący, jeden egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.
 3. W przypadku braku sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 14 dni nowy Zarząd sporządzi jednostronny protokół zdawczo – odbiorczy przy udziale członka Rady Nadzorczej.
 4. Nowy członek Zarządu szczegółowo zostaje poinformowany o sprawach Spółdzielni w obecności członka Rady Nadzorczej.

§12

Zarząd działa na podstawie przepisów art. 55 – 58 ustawy z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U Nr 30 poz. 210 z późn. zm.), postanowień Statutu §55 – 61 z 8 lutego 2005 r. oraz niniejszego Regulaminu.

§13

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w dniu 8 lutego 2005 r., zmieniony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.12.2008 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w Warszawie

I. Przepisy ogólne

§1

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni
 2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z 16.09.1982 r. prawo Spółdzielcze (DZ. U. Nr 30 poz. 210 z późn. zm.), postanowień Statutu oraz niniejszego regulaminu.

§2

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych, jeżeli zostało prawidłowo zwołane
 2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się przy podejmowaniu każdej uchwały.
 3. Uczestnicy biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście z prawem jednego głosu i osobiście biorą udział w głosowaniu.
 4. Głosowania jawne odbywają się poprzez podniesienie ręki, a tajne na przeznaczonych do tego celu kartkach.
 5. Uchwały zapadają większością głosów.

II. Organizacja pracy Walnego Zgromadzenia.

§3

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w każdym czasie, na żądanie i w przypadkach określonych w Statucie.

§4

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni lub jego zastępca. W razie ich nieobecności otwiera inny członek Rady Nadzorczej, stwierdzając prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolność podejmowania uchwał.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej jeden asesor.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków osób prawnych – z prawem głosu, osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd i małżonkowie członków Spółdzielni – bez prawa głosu.
 4. Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie a nie będące członkami Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§5

 1. Po objęciu swych funkcji – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje zebranych z proponowanym porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia lub zmienić kolejność spraw w porządku obrad, następnie przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne:
  a) przyjęcie porządku obrad
  b) wybory poszczególnych komisji Walnego Zgromadzenia
 2. Walne Zgromadzenie może wybierać z pośród obecnych uczestników, w zależności od potrzeb i porządku obrad komisje:
  a) Skrutacyjną - w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków, ustalenie czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonywanie w miarę potrzeb ustalenia wyników głosowań jawnych oraz tajnych i podawanie tych wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
  b) Wnioskową – w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem rzeczowym i formalnym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.
  c) inne komisje – w miarę potrzeb
 3. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Z czynności komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji. Protokół jest przekazywany sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
 5. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

III. Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia

§6

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący, referując w skrócie każdy kolejny punkt porządku obrad bądź udzielając głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub zaproszonym osobom w celu zreferowania omawianych zagadnień i otwiera dyskusję.
 2. Udzielanie głosu w dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń.
 3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz referentowi sprawy przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

§7

 1. W sprawach formalnych Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji, a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi wnioskami.
 2. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
  a) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
  b) przerwania dyskusji,
  c) zamknięcia listy mówców,
  d) ograniczenia czasu przemówień,
  e) zarządzenia przerw w obradach,
  f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  g) uchylenia zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  h) trybu głosowania wniosków i uchwał.

§8

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do zwrócenia uwagi przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, przekracza ustalony czas wystąpienia, a w przypadku nie zastosowania się do uwag Przewodniczącego  - do odebrania mu głosu.
 2. Wnioski i oświadczenia mogą być składane w trakcie obrad ustnie i pisemnie Przewodniczącemu, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy i zostają włączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 3. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddaje wnioski zgłoszone w jej toku – łącznie z projektem uchwał oraz wnioski zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego – pod głosowanie, w kolejności ich zgłaszania.
 4. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków w tej samej sprawie – w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący. Poprawki do wniosku głównego należy najpierw poddać pod głosowanie przed głosowaniem nad samym wnioskiem.
 5. Głosowanie odbywa się jawnie, poza przypadkami zastrzeżonymi do głosowania tajnego, a wnioski są uchwalane większością głosów określoną w Statucie.
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej. Głosowanie to odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego Członka Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§9

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad.

IV. Wybory do Rady Nadzorczej lub Zarządu

§10

 1. Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu, mogą zgłaszać kandydatów na Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
 2. Zgłoszenia należy składać ustnie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przy zgłaszaniu kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie Przewodniczącego obrad składają ustne oświadczenie do protokołu o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 4. Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłaszanych osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Lista ma układ alfabetyczny.

 §11

 1. Wybory do Rady Nadzorczej lub Zarządu przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, opieczętowanej pieczęcią Spółdzielni.
 2. Głosujący wpisuje nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej i pozostawia nie skreślone nazwiska osób, na które oddaje swój głos.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny.
 4. Głos jest ważny jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej lub Zarządu jest równa lub mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia.
 5. Za głos nieważny uznaje się:
  a) kartę wyborczą oddaną bez wpisanych nazwisk kandydatów,
  b) kartę wyborczą oddaną z ilością nie skreślonych nazwisk kandydatów przekraczających ilość miejsc do obsadzenia,
  c) kartę wyborczą oddaną z nazwiskami spoza listy kandydatów
 6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje wyniki głosowania do Prezydium, a Przewodniczący Prezydium je ogłasza.
 7. Do Rady Nadzorczej lub Zarządu wchodzą ci kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości głosów może być zarządzone dodatkowe głosowanie.

V. Postanowienia końcowe

§12

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§13

 1. W przypadku nie wyczerpania wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach oraz o ile jest to możliwe podaje datę, miejsce i godzinę kontynuacji obrad. W przypadku gdy podanie tych danych nie jest możliwe w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia – informacje te muszą być podane do wiadomości członków Spółdzielni z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający wszystkim zapoznanie się z nimi.
 2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§14

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół (do każdego dołącza się karty do głosowania), który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zwierać datę, porządek obrad, skład Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść wniosków poddawanych pod głosowanie i wyniki głosowania, wyniki wyborów.
 3. Przy głosowaniach nad uchwałami protokół powinien zawierać liczbę głosów oddanych za uchwałą i przeciwnych oraz wstrzymujących się.
 4. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 5. Treść protokołu należy odczytać na następnym Walnym Zgromadzeniu.
 6. Protokół jest dostępny dla członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu po 30 (wg Statutu) dniach od Walnego Zgromadzenia.
 7. Spółdzielnia przechowuje protokół z kartami do głosowania przez czas nieograniczony.

§15

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego 2005 r. i zmieniony przez Walne Zgromadzenie w dniu …. 2008 r.