Regulaminy

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ „WSPÓLNA OSTOJA”

 1. WSTĘP

 Ilekroć w niniejszym regulaminie i innych uchwałach jest mowa o:

 1. Właścicielach – rozumie się przez to członków właścicieli i członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

 2. Gościach – rozumie się przez to osoby przebywające na terenie Spółdzielni za zgodą i wiedzą Właściciela lub Najemcy, a w szczególności osoby odwiedzające Właściciela lub Najemcę,

 3. Najemcach – rozumie się przez to osoby przebywające na terenie Spółdzielni na podstawie umowy najmu zawartej z Właścicielami lub Zarządem Spółdzielni,

 4. Zarządzie – rozumie się przez to osoby powołane odpowiednią uchwałą Walnego Zgromadzenia do pełnienia funkcji Zarządu,

 5. Terenie Spółdzielni – rozumie się przez to budynki Spółdzielni oraz części wspólne nieruchomości, określone w księdze wieczystej jako własność Spółdzielni „Wspólna Ostoja”,

 6. Gospodarzach domu– rozumie się przez to osoby zatrudnione przez Zarząd Spółdzielni jako pracowników, których zadaniem jest zapewnienie porządku i czystości w budynkach i terenie Spółdzielni,

 7. Służbach zewnętrznych – rozumie się przez to osoby fizyczne, pracowników oraz przedstawicieli firm, z którymi Spółdzielnia ma umowę o świadczenie usług na terenie Spółdzielni oraz służby publiczne takie jak: policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.

 Właściwe przepisy:

 • przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. – Prawo budowlane ( tj .Dz. U z 2013 r. N, poz. 1409),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych
  (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836).

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin jest zbiorem postanowień, mających na celu ułatwienie przestrzegania norm prawnych, zasad współżycia społecznego, a w szczególności zasad dotyczących utrzymania porządku, czystości, estetyki oraz bezpieczeństwa na terenie Spółdzielni.

Nazwa „Wspólna Ostoja” szczególnie zobowiązuje nas do dbałości o wzajemne dobre relacje, a lokalizacja w zabytkowej Kolonii Lubeckiego – do zachowania historycznej i kulturowej wartości naszego dziedzictwa.

Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich właścicieli, najemców, użytkowników, osoby zamieszkujące stale oraz przebywające czasowo w budynku lub na terenie Spółdzielni. Wszystkie wyżej wymienione osoby będą również zwane dalej Użytkownikami.

Właściciele zobowiązani są do ponoszenia wydatków związanych z lokalem, utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, przestrzegania porządku domowego, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, użytkowania jej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Właściciele są zobowiązani powiadomić Zarząd Spółdzielni o wszelkich istotnych zmianach dotyczących ich lokalu, a w szczególności o zmianach własności, zmianach umów najmu lub dzierżawy oraz o zmianach liczby osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu.

W stosunku do osób rażąco i uporczywie naruszających przepisy niniejszego Regulaminu oraz zasady współżycia społecznego Zarząd ma prawo zastosować sankcje przewidziane w stosownych aktach prawnych, włącznie z wykluczeniem z członkostwa Spółdzielni.

 1. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Gospodarzom domu i Zarządowi Spółdzielni należy natychmiast zgłaszać:

 1. wszystkie nieprawidłowości i sytuacje naruszające przepisy niniejszego Regulaminu,

 2. zauważone działania przestępcze lub wykroczenia przeciwko mieniu wspólnemu oraz mieniu i zdrowiu innych mieszkańców.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób należy:
 1. sprawdzać przy opuszczaniu mieszkania czy są dobrze zamknięte wszystkie okna i drzwi wejściowe, jak również sprawdzić, czy wszystkie znajdujące się w lokalu urządzenia elektryczne, wodnokanalizacyjne itp. są prawidłowo zabezpieczone,

 2. nie otwierać drzwi wejściowych do budynku osobom nieznanym, nie udostępniać obcym kodów wejściowych oraz kluczy,

 3. wychodząc z budynku i wchodząc do niego należy sprawdzać, czy poprawnie zostały zamknięte drzwi do klatek schodowych oraz furtki,

 4. wstęp na teren Spółdzielni mają mieszkańcy, najemcy i ich goście oraz służby zewnętrzne. Wszystkie inne osoby mogą mieć dostęp jedynie za wiedzą i zgodą Zarządu,

 5. zabrania się wpuszczania na teren Spółdzielni akwizytorów, roznosicieli ulotek i innych niepowołanych osób,

 6. w uzasadnionych przypadkach i sytuacjach awaryjnych zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników, Gospodarz domu powinien bezzwłocznie umożliwić wstęp na teren nieruchomości policji, straży pożarnej, służbom ratowniczym i innym służbom technicznym.

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE

 Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani do dbałości o teren i niezakłócania miru domowego.

 1. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje na terenie Spółdzielni cisza nocna.

 2. Wykonywanie hałaśliwych prac w mieszkaniach (w tym prac remontowych) może odbywać się wyłącznie od godz. 9.00 do 17.00 w dni robocze oraz w godz. 9.00 –15.00 w soboty. Prowadzenie prac w niedziele i święta jest surowo zabronione.

 3. Picie alkoholu na terenie wspólnym Spółdzielni jest zabronione.

 4. Palenie tytoniu w zamkniętych częściach nieruchomości wspólnej, na balkonach oraz przy wejściach do budynku jest zabronione.

 5. Zabrania się korzystania z urządzeń dymiących (m.in. grille) na terenie Spółdzielni, również na balkonach.

 6. Zabrania się wystawiania i przechowywania w częściach wspólnych nieruchomości (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych), jakichkolwiek przedmiotów utrudniających komunikację, a w szczególności rowerów, sprzętów czy odpadów, oraz wystawiania śmieci na klatkę. Przedmioty pozostawione pomimo upomnienia przez Zarząd lub Gospodarza domu, zostaną usunięte bez odpowiedzialności Zarządu na koszt ich właściciela.

 7. Zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących, cuchnących lub wybuchowych na terenie Spółdzielni.

 8. Zabrania się wieszania ogłoszeń, tablic informacyjnych, reklamowych, a także innych przedmiotów w częściach wspólnych Spółdzielni bez zgody Zarządu.

 9. Śmieci należy segregować – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności stosownych uchwał Rady Miasta ST. Warszawy.

 10. Gruz, odpady remontowo-budowlane oraz odpady o znacznych gabarytach należy wyrzucać do specjalnych kontenerów, wynajętych i opłaconych przez Właściciela remontowanego lokalu. Podstawienie kontenera na odpady gruzowe należy uzgodnić z Zarządem i podać numer kontaktowy osoby zamawiającej. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do zabrania kontenera niezwłocznie po jego zapełnieniu. Przez teren Spółdzielni gruz musi być przenoszony i wywożony w przeznaczonych do tego workach.

 11. Zabrania się niszczenia wszelkiego mienia Spółdzielni oraz roślin znajdujących się na terenie wspólnym.

 12. Zabrania się mycia i wszelkich napraw pojazdów mechanicznych oraz innych urządzeń technicznych na terenie Spółdzielni.

 13. Mieszkańcy i inne osoby przebywające na terenie Spółdzielni zobowiązane są do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych z ich winy, a w przypadku naprawienia szkód przez Spółdzielnię do pokrycia kosztów ich usunięcia.

 14. Za szkody wyrządzone na terenie Spółdzielni przez nieletnich odpowiadają materialnie i prawnie ich rodzice lub opiekunowie.

 15. Psy i zwierzęta domowe trzymane przez Użytkowników nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź innych zwierząt oraz nie mogą zakłócać spokoju.

 16. Posiadacze psów i innych zwierząt zobowiązani są do:

 1. przestrzegania przepisów sanitarnych i epidemiologicznych,

 2. dołożenia starań, aby zwierzęta nie zanieczyszczały terenu Spółdzielni,

 3. sprzątania po swoich podopiecznych wszelkich zanieczyszczeń na terenie nieruchomości wspólnej.

 4. wyprowadzania psów na smyczy, a psów agresywnych w kagańcu. Zwierzę musi być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nim kontroli,

 5. wyprowadzania zwierząt poza teren Spółdzielni.

 6. za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe na terenie Spółdzielni odpowiadają ich właściciele.

 1. Każdą działalność gospodarczą należy zgłosić do Zarządu i uzyskać akceptację. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Spółdzielni nie może powodować zakłócenia porządku i spokoju Mieszkańców oraz nadmiernej eksploatacji części wspólnych nieruchomości.

 2. Balkony – są częścią wspólną nieruchomości należącą do Spółdzielni, w użytkowaniu Mieszkańców, których lokal taki balkon posiada. Mieszkańcy, w których użytkowaniu znajdują się balkony zobowiązani są do utrzymania ich w należytym stanie:

 1. informowania Zarządu lub Gospodarza domu o zaistniałych uszkodzeniach, bądź usterkach,

 2. zalegający śnieg, sople lodowe należy usuwać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób mogących przebywać na zewnątrz budynku lub na niższych kondygnacjach.

 3. podlewając rośliny balkonowe należy zwrócić uwagę, by woda nie zalewała balkonów na niższych kondygnacjach oraz elewacji. Skrzynki i donice oraz podpory dla roślin powinny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.

 4. zabronione jest palenie papierosów na balkonach.

 5. zwracanie uwagi na estetykę balkonu – nie jest to miejsce do przechowywania, wieszania, gromadzenia odpadów, starych mebli, bądź innych przedmiotów.

 1. Niedopuszczalne jest wyrzucanie przez okna śmieci, niedopałków papierosów oraz resztek jedzenia.

 2. Trzepanie dywanów oraz innych tkanin dozwolone jest jedynie w miejscu do tego przeznaczonym w dniach roboczych między 9.00 a 18.00, a w sobotę między 9.00 a 15.00.

 3. Niedozwolone jest zakładanie gniazd poboru prądu elektrycznego na użytek własny w pomieszczeniach piwnicznych, a także prowadzenie w nich działalności gospodarczej bez uzgodnienia z Zarządem Spółdzielni.

 4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty trzymane w piwnicach, na strychach i wszelkich innych częściach wspólnych.

 5. Zabrania się wjeżdżania samochodami, motocyklami i motorowerami na teren Spółdzielni, za wyjątkiem szczególnych przypadków uzgodnionych z Zarządem. Motocykle, motorowery i rowery należy wprowadzać na teren Spółdzielni i parkować w odpowiednich miejscach postojowych.

 6. Jakakolwiek ingerencja w wygląd lub przeznaczenie części wspólnej nieruchomości, a w szczególności instalowanie jakichkolwiek urządzeń (anten, klimatyzatorów, wentylatorów, markiz, pergoli, plafonów, szyldów, płotków, banerów reklamowych itp.), zabudowy balkonów, montaż krat wymagają pisemnej zgody Zarządu.

 7. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zarząd oraz Gospodarz domu są upoważnieni do interwencji wobec osób zakłócających porządek oraz do powiadomienia odpowiednich służb zewnętrznych.

 1. UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI I WARUNKI TECHNICZNE UŻYTKOWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I LOKALI

Lokal mieszkalny lub użytkowy, powinien być używany zgodnie z warunkami technicznymi użytkowania, ochrony przeciwpożarowej i wymaganiami ochrony środowiska.

 Do podstawowych obowiązków Spółdzielni należy utrzymanie w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym zarządzanych nieruchomości poprzez:

 1. Dbałość o stan techniczny zarządzanych nieruchomości poprzez dokonywanie remontów, napraw bądź modernizacji budynków (dachów, elewacji, balkonów, klatek schodowych, drzwi wejściowych, kotłowni, piwnic, ogrodzenia, śmietników itp.) oraz części wspólnych.

 2. Konserwację i pielęgnację zieleni w otoczeniu budynków.

 3. Dostarczanie ogrzewania do mieszkań, w sposób zapewniający utrzymanie właściwych temperatur w mieszkaniach zgodnie ze stosownymi przepisami oraz podgrzewanie i dostarczanie ciepłej wody do mieszkań.

 4. Przeprowadzanie kontroli okresowych wynikających z ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) i przepisów wydanych na jej podstawie oraz zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego w pomieszczeniach wspólnych.

 5. Dokonywanie napraw instalacji wewnętrznej w częściach wspólnych oraz w lokalach:

 1. instalacji wodociągowej i gazowej do zaworów przed urządzeniami pomiarowymi,

 2. pionów kanalizacyjnych bez odpływów,

 3. instalacji elektrycznej do liczników,

 4. instalacji domofonowej wraz z urządzeniem odbiorczym,

 5. instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

 1. W przypadku prac wymagających ingerencji w elementy lokalu nie będące częścią wspólną nieruchomości, spisany zostanie protokół, a po wykonanych pracach lokal zostanie doprowadzony do standardowego wykończenia wnętrz na koszt Spółdzielni, chyba że konieczność wykonania odpowiednich prac wynikła z winy Właściciela lokalu lub innej osoby, za którą Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Egzekwowanie od wykonawców usuwania usterek w ramach napraw gwarancyjnych.

 3. Zapewnienie wymaganego przepisami oznakowania budynku.

 4. Wyposażenie budynków w sprzęt przeciwpożarowy, instrukcję i wykaz telefonów stosownie do zasad ochrony przeciwpożarowej, a także przestrzeganie przepisów BHP.
 5. Zapewnienie miejsca do ustawienia pojemników na odpady.

 6. Zapewnienie mieszkańcom i najemcom bezpiecznego, dogodnego dostępu do budynków, szczególnie w warunkach zimowych.

 7. Obsługą i konserwacją nieruchomości wspólnej zajmują się wyłącznie firmy zatrudnione przez Spółdzielnię.

 Obowiązki Właścicieli i Użytkowników:

 1. Użytkownik lokalu odpowiada za konserwację i ewentualną wymianę okien, okien i drzwi balkonowych, oraz drzwi do lokalu we własnym zakresie oraz na swój koszt, po uzgodnieniu z Zarządem.

 2. Zgłaszanie usterek i awarii bezpośrednio do Gospodarza domu lub Zarządu, a w sytuacjach kryzysowych pod telefony alarmowe.

 3. Udostępnianie na żądanie Zarządu lokalu w celu dokonania czynności związanych z naprawą, konserwacją, przeglądami, remontem lubmodernizacjąurządzeń części wspólnej nieruchomości. Czynności te mogą być wykonane tylko w obecności Właściciela lokalu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku braku zgody na udostępnienie lokalu odpowiedzialność i koszty ponosi Właściciel lokalu.

 4. Użytkownik lokalu odpowiada za nienaruszony stan techniczny plomb legalizacyjnych i montażowych. Powinien niezwłoczne informować Zarząd o uszkodzeniach urządzeń służących do rozliczania kosztów(np. wodomierzy).

 5. Manipulowanie przy tablicach rozdzielczych, regulatorach, instalacji gazowej i elektrycznej, wodomierzach itp. znajdujących się w budynku i na zewnątrz jest zabronione.

 6. Użytkownik lokalu odpowiada za konserwację, lub ewentualną wymianę we własnym zakresie oraz na swój koszt niezbędnych napraw ( np. drzwi i okien) bądź wymiany osprzętu i urządzeń sanitarno – technicznych, będących na wyposażeniu zajmowanego przez użytkownika lokalu.

 7. W przypadku dokonywania remontów, przez co rozumie się między innymi prace adaptacyjne i modernizacyjne w lokalu:

 1. każdy remont należy zgłosić do Zarządu, podać zakres prac oraz przewidywany czas trwania remontu,

 2. osoby dokonujące remontów są zobowiązane przeprowadzać je tak, by w jak najmniejszym stopniu były uciążliwe dla innych mieszkańców,

 3. mieszkańcy bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów powinni być o nich poinformowani co najmniej 1 dzień wcześniej,

 4. gruz i inne odpady z prac remontowych lub adaptacyjnych podlegają niezwłocznemu wywozowi przez i na koszt właściciela lokalu,

 5. sposób wywozu (np. z użyciem kontenera) należy uzgodnić z Gospodarzem domu lub Zarządem z co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem,

 6. części nieruchomości wspólnej, a w szczególności klatki schodowe i zewnętrzne drogi komunikacyjne, które uległy zanieczyszczeniu w trakcie przeprowadzania remontu, powinny być na bieżąco (przynajmniej raz dziennie) przez Właściciela lokalu doprowadzone do stanu pierwotnego,

 7. ewentualne wyłączenie na czas remontu instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub dopływu energii elektrycznej wymaga zgody Zarządu. Wyłączenie może być przeprowadzone jedynie pod nadzorem konserwatora zatrudnionego przez Spółdzielnię i pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru na tydzień przed przystąpieniem do prac. Wyłączenie pionu centralnego ogrzewania może nastąpić tylko poza okresem grzewczym. Koszt spuszczenia wody z pionu c.o. i ponownego napełnienia instalacji wraz z doprowadzeniem do sprawności technicznej ponosi Właściciel lokalu przeprowadzający remont.

 8. Właściciel lokalu przeprowadzający remont zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych itp. Udzielenie zgody przez Spółdzielnię na jakiekolwiek dokonywanie remontów nie zwalnia Właściciela lokalu od obowiązku uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń czy uzgodnień oraz dokonywania innych czynności wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

 9. zakazuje się wykonywania prac szczególnie hałaśliwych i pylących (np. cięcie, piłowanie, szlifowanie) na balkonach i w częściach wspólnych nieruchomości.

 10. Właściciel lokalu przeprowadzający remont zobowiązany jest do zgłoszenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prac remontowych.

 1. Użytkownik, który zamierza dokonać zmian w lokalu związanych z konstrukcją ścian i stropów, zmian w instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o., zmian w układzie funkcjonalno-przestrzennym lub mających wpływ na wygląd nieruchomości (np. drzwi do lokali, okien), musi uzyskać zgodę Zarządu, a w przypadkach określonych właściwymi przepisami zgody organu nadzoru budowlanego i konserwatorskiego. W przypadku nie zastosowania się do ww. wymagań Zarząd Spółdzielni może żądać przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie określonego terminu Zarząd Spółdzielni jest uprawniony do podjęcia czynności w celu przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego na koszt właściciela lokalu.

 2. Wchodzenie osób nieupoważnionych do pomieszczeń technicznych, na dachy, samowolne włączanie lub wyłączanie instalacji lub dokonywanie ich napraw jest zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy takie działania są niezbędne dla ochrony życia lub mienia mieszkańców lub innych osób przebywających na terenie Spółdzielni. W takim przypadku przed  przystąpieniem do dokonania wyżej wymienionych czynności należy, o ile to możliwe, w pierwszej kolejności poinformować Gospodarza domu lub Zarząd.

 1. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

 1. Mieszkańcy mogą kontaktować się z Zarządem osobiście w godzinach dyżurów, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub zwykłej. Adresy i telefony dostępne są na tablicach informacyjnych na terenie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni: www.wspolnaostoja.pl

 2. Wszelkie usterki i problemy związane z bieżącą eksploatacją lub niewłaściwym działaniem służb zewnętrznych należy zgłaszać do Zarządu lub Gospodarza domu.

 3. Każdy Właściciel jest zobowiązany do udostępnienia Zarządowi swoich danych osobowych (m.in. telefon, adres zamieszkania) i ich aktualizowania. Jeżeli nie podano innego adresu korespondencyjnego, przyjmuje się, że adres lokalu jest adresem korespondencyjnym Właściciela.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Porządku Domowego wchodzi w życie z dniem 01 października 2016 roku.

 2. Traci moc: Regulamin Porządku Domowego obowiązujący z lutego 1984 roku.

 Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w Warszawie

§1

 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni sprawującym kontrolę i nadzór nad jej działalnością. Składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wybrany na okres 3 letniej kadencji.
 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa spółdzielczego oraz Statutu i niniejszego regulaminu obowiązujących w Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja”.
 3. Rada na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się bezpośrednio po Walnym Zgromadzeniu, na którym została powołana i które zwołuje przewodniczący  wybrany przez Walne Zgromadzenie powinna ukonstytuować się i dokonać wyboru Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.

§2

 1. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się od dnia wyboru jej członków w skład tego organu przez Walne Zgromadzenie i kończy się z dniem odwołania jej członków przez Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
 2. W przypadku zmniejszenia się składu Radu poniżej wymogu określonego w Statucie Zarząd Spółdzielni ma obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do końca kadencji organu.

§3

 1. Posiedzeniom Rady przewodniczy przewodniczący, który zwołuje posiedzenia Rad
  a) z własnej inicjatywy, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
  b) na wniosek, co najmniej dwóch członków Rady,
  c) na wniosek Zarządu Spółdzielni.
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenia może zwoływać i im przewodniczyć zastępca przewodniczącego albo członek Rady Nadzorczej.

§4

 1. Termin i porządek obrad posiedzenia Rady ustala przewodniczący.
 2. O terminie posiedzenia i porządku obrad zainteresowani powinni być powiadomieni, co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, pełnomocnicy Zarządu, główny księgowy i inne zaproszone osoby.
 4. Każdy z członków Rady, przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do jego porządku sprawę, która jego zdaniem wymaga rozpatrzenia.

§5

Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:

 1. Nadzór i kontrola działalności Spółdzielni przez:
  a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię zadań gospodarczych
  c) przeprowadzenie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów i członków Spółdzielni
 2. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.
 5. Zwoływanie w razie potrzeby zebrań informacyjnych członków Spółdzielni.

§6

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady (przewodniczącego posiedzenia). Dla ważności uchwał konieczna jest obecność większości członków Rady, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 2. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą, w sprawie osobiście go dotyczącej.
 3. Głosowanie odbywa się jawnie. Na żądanie co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej zarządza się głosowanie tajne lub głosowanie imienne.

§7

 1. Posiedzenia Rady są protokołowane i podpisywane przez obecnych członków Rady Nadzorczej w księdze protokołów. Protokół powinien zawierać:
  a) kolejny numer i datę posiedzenia
  b) skład osób biorących udział w posiedzeniu
  c) zwięzłe omówienie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, wypowiedzi w dyskusji, dokładną treść podjętych uchwał oraz uzasadnienie, wyniki głosowania, ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu.
  Za treść protokołów i uchwał odpowiada Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Członek Rady, który głosował przeciwko uchwale, może wnieść zastrzeżenia do protokołu posiedzenia, na którym sprawa była rozpatrywana.
 3. Biorący udział w posiedzeniu mogą zgłaszać poprawki do protokołu z poprzedniego zebrania.
 4. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
 5. Protokoły przechowuje Zarząd.
 6. Dokumenty oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej, który przewodniczył posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz jeden z członków Rady Nadzorczej.
 7. Zamknięte księgi protokołów obrad Rady przechowuje Zarząd w siedzibie Spółdzielni przez czas nieograniczony.
 8. Jeżeli w porządku obrad Rady znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia, z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień.
  Jeżeli zainteresowany członek Spółdzielni, prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie bez usprawiedliwienia – Rada może rozpatrzyć sprawę i podjąć uchwałę bez jego udziału.

§8

W celu wykonania swoich zadań Rada może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni, głównego księgowego wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni oraz korzystać z usług lustratorów i rzeczoznawców.
Rada Nadzorcza ma prawo powoływać stałe lub czasowe komisje do rozpatrywania spraw związanych z kompetencjami Rady Nadzorczej, w szczególności komisję rewizyjną, komisję techniczno – eksploatacyjną, komisję członkowsko – mieszkaniową. Skład, zakres działania komisji i zasady jej działania powinny wynikać z podjętej uchwały

§9

Ninejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowalno – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w dniu 8 lutego 2005 r. na podstawie §51 – 54 Statutu i art. 44 – 47 i 56 – 58 ustawy z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 30 poz. 210 z 1982 r. z późn. zm.)

Regulamin Zarządu
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w Warszawie

§1

 1. Zarząd Spółdzielni, zwany dalej Zarządem jest statutowym organem Spółdzielni, który kieruje je działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa spółdzielczego oraz Statutu i niniejszego regulaminu obowiązujących w Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja”.
 3. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, wybranych zgodnie z §45 pkt. 2 i 56 Statutu – przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na czas nieokreślony.

§2

 1. Na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 3 dni od wyboru – Zarząd dokonuje podziału funkcji i odpowiedzialności pomiędzy Prezesa członków Zarządu i określa czynności członków do spraw technicznych i do spraw członkowskich.
 2. Zarząd podejmuje decyzji we wszelkich sprawach, nie zastrzeżonych w prawie spółdzielczym lub Statucie Spółdzielni do zakresu działania innych organów Spółdzielni.
 3. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne, nadając im formę uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Spółdzielni.
 4. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne, szczególnie w sprawach:
  a) zwoływania Walnego Zgromadzenia,
  b) przyjęć w poczet członków Spółdzielni,
  c) zawierania umów o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali,
  d) regulaminów i instrukcji nie wymagających zgody innych organów Spółdzielni oraz projektów regulaminów przedkładanych do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu,
  e) projektów planów gospodarczych,
  f) sprawozdań Zarządu przedkładanych do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  g) udzielania pełnomocnictw w zakresie posiadanych przez Zarząd kompetencji,
  h) zatrudnianie i wynagradzanie oraz zwalnianie pracowników biura Zarządu,
  i) zawierania umów kredytowych oraz innych umów powodujących zobowiązania finansowe Spółdzielni w granicach umocowania przez Walne Zgromadzenie,
  j) nabywania i zbywania środków trwałych – w uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej,
  k) umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty należności przypadających Spółdzielni. Realizacja punktów „i”, „k” następuje w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia,
  l) zaleceń pokontrolnych
  m) przyjmowanie skarg i wniosków
 5. Zarząd podejmuje decyzje kolegialne również w sprawach nie wymienionych w pkt. 4, w przypadku, gdy jeden z członków Zarządu uzna, że wymagają one rozstrzygnięcia kolegialnego.

§3

 1. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes, który zwołuje posiedzenie Zarządu:
  a) z własnej inicjatywy, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
  b) na wniosek, co najmniej jednego członka Zarządu,
  c) na wniosek Rady Nadzorczej.
 2. W przypadku nieobecności Prezesa, posiedzenie może zwoływać i im przewodniczyć inny członek Zarządu

§4

 1. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia Zarządu, uwzględniając potrzebę rozpatrzenia spraw wynikających z bieżącej działalności oraz wymagań Rady Nadzorczej i wniosków pozostałych członków Zarządu.
 2. O terminie posiedzenia i porządku obrad zainteresowani powinni być powiadomieni, co najmniej 3 dni przed posiedzeniem.
 3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Nadzorczej, a także z głosem doradczym inne zaproszone osoby.

§5

W sprawach nie cierpiących zwłoki, podjęcie uchwały może nastąpić bez odbycia posiedzenia i głosowania, przez podpisanie decyzji przez dwóch członków Zarządu.

§6

 1. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniach w sprawach dotyczących wyłącznie ich osobiście lub członków ich najbliższej rodziny.
 2. Rozpatrywanie spraw dotyczących członka Zarządu lub jego najbliższej rodziny należy do Rady Nadzorczej.

§7

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez wyznaczonego członka Zarządu albo przez inną osobę wyznaczoną przez Zarząd i zapisywane w księdze protokołów posiedzeń. Protokół posiedzenia powinien zawierać w szczególności:
  a) kolejny numer i datę posiedzenia
  b) skład osób biorących udział w posiedzeniu
  c) zwięzłe omówienie kolejnych spraw objętych porządkiem obrad, wypowiedzi w dyskusji, dokładną treść podjętych uchwał wraz z uzasadnieniem, wyniki głosowania oraz ewentualne sprzeciwy członków zgłoszone do protokołu.
 2. Członek Zarządu, który głosował przeciwko uchwale, może wnieść zastrzeżenia do protokołu posiedzenia, na którym sprawa była rozpatrywana.
 3. Biorący udział w posiedzeniu mogą zgłaszać poprawki do protokołu. Zarząd rozpatruje poprawki na następnym posiedzeniu przed zatwierdzeniem i podpisaniem protokołu.
 4. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 5. Księgę protokołów posiedzeń oraz inne dokumenty Zarządu przechowuje się w siedzibie Spółdzielni przez czas nieograniczony.

§8

W okresie między posiedzeniami Zarządu ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola bieżącej działalności oraz reprezentowanie Spółdzielni należą do Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności do członków Zarządu.

§9

 1. Wszelkie dokumenty powinny być podpisywane przez 2 członków Zarządu, w tym członka Zarządu odpowiedzialnego za zakres działalności określony w §2 ust. 1 Regulaminu pod pieczątką z nazwą Spółdzielni i imiennymi pieczątkami członków Zarządu.
 2. W sprawach dotyczących dysponowania środkami pieniężnymi i środkami trwałymi oświadczenie woli powinno być złożone z zachowaniem przepisów określających uprawnienia i obowiązki głównych księgowych.

§10

Na zaproszenie Rady Nadzorczej, Zarząd jest obowiązany do uczestniczenia w jej posiedzeniach i udzielania niezbędnych wyjaśnień, przedstawiania żądanych materiałów i dokumentów.

§11

 1. Przekazanie dokumentów Spółdzielni i spraw do załatwienia przez ustępujący Zarząd nowemu Zarządowi następuje protokołem zdawczo – odbiorczym przy udziale przedstawiciela Rady Nadzorczej.
 2. Protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazywanych spraw do załatwienia, akt, dokumentów, stan aktywów i pasywów Spółdzielni na dzień przekazania podpisany przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazania; otrzymują go przekazujący, przejmujący, jeden egzemplarz pozostaje w aktach Spółdzielni.
 3. W przypadku braku sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 14 dni nowy Zarząd sporządzi jednostronny protokół zdawczo – odbiorczy przy udziale członka Rady Nadzorczej.
 4. Nowy członek Zarządu szczegółowo zostaje poinformowany o sprawach Spółdzielni w obecności członka Rady Nadzorczej.

§12

Zarząd działa na podstawie przepisów art. 55 – 58 ustawy z 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze (Dz.U Nr 30 poz. 210 z późn. zm.), postanowień Statutu §55 – 61 z 8 lutego 2005 r. oraz niniejszego Regulaminu.

§13

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w dniu 8 lutego 2005 r., zmieniony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.12.2008 r.

Regulamin Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „Wspólna Ostoja” w Warszawie

I. Przepisy ogólne

§1

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni
 2. Walne Zgromadzenie obraduje i działa na podstawie przepisów art. 36 – 42 ustawy z 16.09.1982 r. prawo Spółdzielcze (DZ. U. Nr 30 poz. 210 z późn. zm.), postanowień Statutu oraz niniejszego regulaminu.

§2

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych, jeżeli zostało prawidłowo zwołane
 2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania ustala się przy podejmowaniu każdej uchwały.
 3. Uczestnicy biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście z prawem jednego głosu i osobiście biorą udział w głosowaniu.
 4. Głosowania jawne odbywają się poprzez podniesienie ręki, a tajne na przeznaczonych do tego celu kartkach.
 5. Uchwały zapadają większością głosów.

II. Organizacja pracy Walnego Zgromadzenia.

§3

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Spółdzielni przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w każdym czasie, na żądanie i w przypadkach określonych w Statucie.

§4

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni lub jego zastępca. W razie ich nieobecności otwiera inny członek Rady Nadzorczej, stwierdzając prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolność podejmowania uchwał.
 2. Otwierający obrady zarządza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący, sekretarz i co najmniej jeden asesor.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział członkowie Spółdzielni lub pełnomocnicy członków osób prawnych – z prawem głosu, osoby zaproszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd i małżonkowie członków Spółdzielni – bez prawa głosu.
 4. Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone na Walne Zgromadzenie a nie będące członkami Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§5

 1. Po objęciu swych funkcji – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje zebranych z proponowanym porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, odroczyć je do następnego Walnego Zgromadzenia lub zmienić kolejność spraw w porządku obrad, następnie przewodniczący poddaje pod głosowanie jawne:
  a) przyjęcie porządku obrad
  b) wybory poszczególnych komisji Walnego Zgromadzenia
 2. Walne Zgromadzenie może wybierać z pośród obecnych uczestników, w zależności od potrzeb i porządku obrad komisje:
  a) Skrutacyjną - w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności, zbadanie ważności pełnomocnictw posiadanych przez osoby reprezentujące członków, ustalenie czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, dokonywanie w miarę potrzeb ustalenia wyników głosowań jawnych oraz tajnych i podawanie tych wyników Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
  b) Wnioskową – w składzie co najmniej 3 osób, której zadaniem jest rozpatrzenie pod względem rzeczowym i formalnym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu w formie projektów uchwał.
  c) inne komisje – w miarę potrzeb
 3. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Z czynności komisji sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków komisji. Protokół jest przekazywany sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
 5. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swojego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia.

III. Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia

§6

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący, referując w skrócie każdy kolejny punkt porządku obrad bądź udzielając głosu członkom Zarządu, Rady Nadzorczej lub zaproszonym osobom w celu zreferowania omawianych zagadnień i otwiera dyskusję.
 2. Udzielanie głosu w dyskusji następuje w kolejności zgłoszeń.
 3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz referentowi sprawy przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

§7

 1. W sprawach formalnych Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń do dyskusji, a wnioski w tych sprawach poddaje się pod głosowanie przed innymi wnioskami.
 2. Za sprawy formalne uważa się sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności dotyczące:
  a) głosowania bez uprzedniego przeprowadzenia dyskusji,
  b) przerwania dyskusji,
  c) zamknięcia listy mówców,
  d) ograniczenia czasu przemówień,
  e) zarządzenia przerw w obradach,
  f) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
  g) uchylenia zarządzenia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
  h) trybu głosowania wniosków i uchwał.

§8

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest uprawniony do zwrócenia uwagi przemawiającemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematu będącego przedmiotem dyskusji, przekracza ustalony czas wystąpienia, a w przypadku nie zastosowania się do uwag Przewodniczącego  - do odebrania mu głosu.
 2. Wnioski i oświadczenia mogą być składane w trakcie obrad ustnie i pisemnie Przewodniczącemu, z podaniem imienia i nazwiska wnioskodawcy i zostają włączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 3. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddaje wnioski zgłoszone w jej toku – łącznie z projektem uchwał oraz wnioski zgłoszone na piśmie do Przewodniczącego – pod głosowanie, w kolejności ich zgłaszania.
 4. W przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków w tej samej sprawie – w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący. Poprawki do wniosku głównego należy najpierw poddać pod głosowanie przed głosowaniem nad samym wnioskiem.
 5. Głosowanie odbywa się jawnie, poza przypadkami zastrzeżonymi do głosowania tajnego, a wnioski są uchwalane większością głosów określoną w Statucie.
 6. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu odbywa się po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania i wniosków Rady Nadzorczej. Głosowanie to odbywa się oddzielnie w stosunku do każdego Członka Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§9

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad.

IV. Wybory do Rady Nadzorczej lub Zarządu

§10

 1. Członkowie Spółdzielni obecni na Walnym Zgromadzeniu, mogą zgłaszać kandydatów na Członków Rady Nadzorczej lub Zarządu.
 2. Zgłoszenia należy składać ustnie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Przy zgłaszaniu kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.
 3. Kandydaci obecni na Walnym Zgromadzeniu na wezwanie Przewodniczącego obrad składają ustne oświadczenie do protokołu o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 4. Komisja Wyborcza przygotowuje listę kandydatów spośród zgłaszanych osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie. Lista ma układ alfabetyczny.

 §11

 1. Wybory do Rady Nadzorczej lub Zarządu przeprowadza się przy pomocy karty wyborczej, opieczętowanej pieczęcią Spółdzielni.
 2. Głosujący wpisuje nazwiska wszystkich kandydatów w kolejności alfabetycznej i pozostawia nie skreślone nazwiska osób, na które oddaje swój głos.
 3. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny.
 4. Głos jest ważny jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba nie skreślonych kandydatów do Rady Nadzorczej lub Zarządu jest równa lub mniejsza niż liczba miejsc do obsadzenia.
 5. Za głos nieważny uznaje się:
  a) kartę wyborczą oddaną bez wpisanych nazwisk kandydatów,
  b) kartę wyborczą oddaną z ilością nie skreślonych nazwisk kandydatów przekraczających ilość miejsc do obsadzenia,
  c) kartę wyborczą oddaną z nazwiskami spoza listy kandydatów
 6. Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje wyniki głosowania do Prezydium, a Przewodniczący Prezydium je ogłasza.
 7. Do Rady Nadzorczej lub Zarządu wchodzą ci kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą ilość głosów.
 8. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości głosów może być zarządzone dodatkowe głosowanie.

V. Postanowienia końcowe

§12

Sprawy dotyczące sposobu i przebiegu obrad nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§13

 1. W przypadku nie wyczerpania wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę w obradach oraz o ile jest to możliwe podaje datę, miejsce i godzinę kontynuacji obrad. W przypadku gdy podanie tych danych nie jest możliwe w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia – informacje te muszą być podane do wiadomości członków Spółdzielni z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający wszystkim zapoznanie się z nimi.
 2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§14

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół (do każdego dołącza się karty do głosowania), który podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Sekretarz.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zwierać datę, porządek obrad, skład Prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, oświadczenia złożone do protokołu, treść wniosków poddawanych pod głosowanie i wyniki głosowania, wyniki wyborów.
 3. Przy głosowaniach nad uchwałami protokół powinien zawierać liczbę głosów oddanych za uchwałą i przeciwnych oraz wstrzymujących się.
 4. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 5. Treść protokołu należy odczytać na następnym Walnym Zgromadzeniu.
 6. Protokół jest dostępny dla członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu po 30 (wg Statutu) dniach od Walnego Zgromadzenia.
 7. Spółdzielnia przechowuje protokół z kartami do głosowania przez czas nieograniczony.

§15

Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 lutego 2005 r. i zmieniony przez Walne Zgromadzenie w dniu …. 2008 r.